Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Geldigheid
art. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen, overeenkomsten en leveringen, behoudens, indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Bij afwijkende voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden, van kopers hebben onze verkoop- en leveringsvoorwaarden voorrang, tenzij de voorwaarden van koper door Frutoria B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

art. 1.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


 

2. Totstandkoming van de overeenkomst
art. 2. Alle schriftelijke aanbiedingen zijn 7 dagen geldig. Mondelinge aanbiedingen hebben alleen geldigheid indien deze onmiddellijk aanvaard worden door koper. Verkoper is eerst gebonden nadat verkoper de order schriftelijk heeft bevestigd. Toezending van prijslijsten verplicht verkoper niet tot levering.


 

3. Levering
art. 3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering "af fabriek verkoper". De goederen worden vervoerd voor rekening en risico van koper. art. 3.2 De wijze van vervoer wordt door verkoper bepaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. De overeengekomen levertijd geldt niet als uiterste termijn; verkoper is slechts gehouden omstreeks de overeengekomen leveringsdatum te leveren. art. 3.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen, en indien de verlangde vooruitbetaling en/of de verlangde zekerheid niet ten genoege van de verkoper wordt verschaft, de leveringen op te schorten of te weigeren. art. 3.4 Verkoper heeft het recht, zulks geheel te zijner keuze, de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, binnen een gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum. art. 3.5 Indien de te leveren zaken niet binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum afgehaald en/of in ontvangst worden genomen door de koper zullen zij voor rekening en risico van de koper door verkoper opgeslagen worden eventueel naar keuze van verkoper bij een derde. Tevens behoudt verkoper zich het recht voor de zaken na verloop van gestelde termijn aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door koper totaal verschuldigde.


 

4. Prijzen
art. 4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn prijzen netto en exclusief BTW. art. 4.2 De door verkoper bekendgemaakte prijzen kunnen door verkoper te allen tijde gewijzigd worden. art. 4.3 Voor zover door verkoper wederverkoopprijzen zijn afgegeven gelden deze enkel en alleen als adviesprijs. art. 4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt facturering tegen de in de orderbevestiging genoemde prijzen.


 

5. Betalingscondities
art. 5.1 Betaling dient zonder enigerlei verrekening of korting (netto contant), binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden tenzij voor de transactie schriftelijk andere condities zijn overeengekomen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is koper van rechtswege in gebreke na verstrijken van de 14-dagen termijn en is verkoper gerechtigd, onverminderd de overige rechten van verkoper, vanaf de vervaldag de wettelijke rente per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen. art. 5.2 Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso van de vordering(en), komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal NLG. 250,-.


 

6. Eigendomsvoorbehoud
art. 6.1 De eigendom van geleverde zaken blijft bij verkoper totdat de koper heeft voldaan al hetgeen hij aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van of in verband met verrichte of nog te verrichten leveringen, daarmee verband houdende werkzaamheden of vorderingen van verkoper wegens tekortschieten in de nakoming door koper. art. 6.2 In de gevallen als bedoeld in artikel 8 is verkoper reeds onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de zaken die verkopers eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. art. 6.3 Koper is niet gerechtigd op zaken, waarop verkoper eigendomsrechten heeft ingevolge dit artikel, door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen. art. 6.4 Koper is verplicht verkoper onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot de aan verkoper krachtens dit artikel in eigendom toebehorende zaken.


 

7. Ordertoeslagen
art. 7. Voor orders met een netto factuurwaarde van minder dan Euro 115,- worden Euro 23,- administratie- en afhandelingskosten in rekening gebracht.


 

8. Faillissement etc.
art. 8. In geval van faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van bedrijf, herhaaldelijke wanbetaling, ernstige tekortkoming of (aangevraagde) surséance van betaling van de koper, dan wel overname door een ander, zullen alle vorderingen van verkoper op koper ten volle opeisbaar zijn en zal verkoper het recht hebben alle overeenkomsten met koper op te schorten of te ontbinden, zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd verkopers verdere rechten.


 

9. Overmacht
art. 9.1 Een tekortkoming in de nakoming kan in ieder geval niet aan verkoper worden toegerekend indien deze het gevolg is van buiten de macht van verkoper gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheden als hoedanig onder meer gelden: Oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland al dan niet rechtstreeks daarbij betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen en schaden in fabrieken of magazijnen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, zowel in het bedrijf van verkoper als in bedrijven van welke hij zijn zaken, grondstoffen en/of hulpstoffen betrekt als in bedrijven aan welke de distributie is uitbesteed, schaarste aan vervoersmiddelen, breuk aan machines of gereedschap of andere storingen in het bedrijf van verkoper of in de bedrijven waarvan zij haar zaken, grondstoffen en/of hulpstoffen betrekt of in bedrijven aan welke de distributie is uitbesteed, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, beperkingen of belemmeringen van produktie en/of aanvoer van zaken, grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen en/of energie. art. 9.2 Indien verkoper niet-toerekenbaar tekortschiet in de nakoming heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. art. 9.3 Nakoming in één of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in het eerste lid tast niet het recht aan in volgende gevallen van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.


 

10. Reclames
art. 10.1 Koper is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen en emballage strikt in acht te nemen.
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke verband houdt met of voortvloeit uit het nalaten deze voorschriften strikt in acht te nemen.
Verkoper staat slechts in voor de kwaliteit van de zaken in de staat waarin zij verkeerden op het moment dat zij het magazijn van de verkoper hebben verlaten. art. 10.2 Koper is verplicht leveringen (inclusief de emballage) bij binnenkomst te controleren op eventuele tekortkomingen en geconstateerde tekortkomingen onmiddellijk schriftelijk aan verkoper te melden, één en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen welke redelijkerwijs bij de controle ontdekt hadden kunnen worden. art. 10.3 De in het vorige lid bedoelde mededeling van koper aan verkoper dient ten minste de volgende gegevens te bevatten: a. volledige naam en vestigingsplaats koper; b. korte omschrijving klachten; c. omschrijving van de goederen en de hoeveelheid. art. 10.4 Voor schade uit of in verband met leveranties - één en ander in de ruimste zin en mede omvattende de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst - waarvoor verkoper rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt - voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen - het navolgende. a. Schade wordt vergoed tot maximaal het netto-verkoopbedrag c.q. netto-factuurbedrag van die leverantie waarmee de schade verband houdt. b. Het onder a bedoelde maximum geldt voor alle schadegevallen te zamen die met een leverantie verband houden.


 

11. Retourzendingen
art. 11.1 Retournering is mogelijk, indien verkoper de retourzending uiterlijk één week na verzenddatum heeft ontvangen; in dat geval ontvangt de koper, onverminderd het hieronder punt d. bepaalde, gratis nieuwe gelijke goederen. De mogelijkheid om goederen te retourneren geldt uitsluitend indien: a. de schriftelijke goedkeuring van verkoper is verkregen; b. de goederen rechtstreeks door verkoper werden geleverd; c. de goederen zich in de complete onaangebroken door verkoper geleverde verpakking bevinden en in onberispelijke staat zijn. d. de kosten van terugzending door koper worden voldaan; e. het geen goederen zijn, welke speciaal gefabriceerd of besteld werden; f. de retourzending plaatsvindt aan fabriek verkoper; g. retournering plaatsvindt door hetzelfde distributiekanaal, als waardoor oorspronkelijk is gekocht. Bovengenoemde voorwaarden gelden cumulatief. art. 11.2 Verkoper is gerechtigd zijn goedkeuring aan een door koper gewenste retourzending onder opgaaf van reden te onthouden.


 

12. Geschillen
art. 12. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de Rechter van de woonplaats van de koper te adiëren. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands Recht van toepassing.


 

13. Inwerkingtreding
art. 13. Deze Verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum op 01-04-1998 onder nummer 3200.


 

Huizen, 1 april 1998

Frutoria B.V.

© Frutoria B.V. 09-12-2003

Klantenservice

Bel ons +31-35 52 66 44 0

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen

Naam
E-mail

Build on Onetoshop